Przejdź do treści


  Życie w Niepodległej

  12 września 2018
  W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Płocka Galeria Sztuki organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału, po wcześniejszym zapoznaniu się z konkursowym regulaminem.
  Regulamin konkursu plastycznego
  „Życie w Niepodległej”
  Wojewódzki konkurs skierowany do dzieci i młodzieży, związany z obchodzoną w 2018 roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu plastycznego „Życie w Niepodległej”, zwanego dalej Konkursem.
  ORGANIZATOR KONKURSU
  1. Organizatorem Konkursu jest Płocka Galeria Sztuki. 
  2. Adres Organizatora:
      Płocka Galeria Sztuki
      ul. Sienkiewicza 36
      09-400 Płock
  3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu:
  -   Mirosław Cegłowski, nr tel. 24 366 43 23, e-mail: mirek.ceglowski@plockagaleria.pl 
  -   Dorota Ożdżyńska, nr tel. 24 366 43 20, e-mail: dorota.ozdzynska@plockagaleria.pl
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
  TEMAT KONKURSU
  1. Tematem Konkursu jest „Życie w Niepodległej”. 
  2. Sposób przedstawienia tematu: scena rodzajowa* lub historyczna nawiązująca do życia w niepodległej Polsce na przestrzeni 100 lat od odzyskania niepodległości – może to być przedstawienie historyczne lub nawiązujące do czasów współczesnych.
  *malarstwo rodzajowe to odrębny gatunek malarski, który wyróżnia tematyka związana z życiem codziennym, obyczajami, obrzędami, pracą, wypoczynkiem i zabawą.
  CELE KONKURSU
  Celem Konkursu jest:
  1. Zachęcenie do szerszego zainteresowania się tematyką historyczną, różnymi aspektami życia codziennego oraz sposobem przedstawiania ich w sztukach plastycznych.
  2. Włączenie do aktywniejszego uczestnictwa w wydarzeniach związanych z obchodzeniem setnej 
      rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
  3. Rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
  4. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
  ZASADY UCZESTNICTWA
  1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa mazowieckiego 
      w trzech kategoriach wiekowych:
  -   uczniowie w wieku 6-10 lat
  -   uczniowie w wieku 11-14 lat
  -   uczniowie w wieku 15-19 lat
  2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  3. Każdy z uczestników Konkursu (autor pracy) może nadesłać jedną pracę plastyczną.
  4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi i odpowiadającymi tematowi Konkursu. 
  5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną płaską (np. ołówek, kredka, pastele, farby, 
      wycinanki itp.). 
  6. Prace powinny mieć format nie większy niż 100x70cm. 
  7. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora:
  - imię i nazwisko autora oraz imię i nazwisko opiekuna (w przypadku dzieci do lat 18),
  - wiek,
  - nazwę szkoły lub placówki,
  - adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy autora lub opiekuna. 
  8. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 6 listopada 2018 roku (decyduje data stempla 
      pocztowego) na adres: 
      Płocka Galeria Sztuki 
      ul. Sienkiewicza 36 
      09-400 Płock
      z dopiskiem „Życie w Niepodległej”
  9. Prace nadesłane na konkurs oraz koszty przesyłki nie będą zwracane.
  OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY
  1. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
  2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
  -  uczniowie w wieku 6-10 lat
  -  uczniowie w wieku 11-14 lat
  -  uczniowie w wieku 15-19 lat
  3. Prace będą oceniane zgodnie z kryteriami:
  - zgodność pracy z tematyką konkursu,
  - samodzielność wykonania pracy, 
  - oryginalność, pomysłowość,
  - walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
  4. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II oraz III miejsca w każdej 
      z grup wiekowych.
  5. Prace nagrodzone oraz wytypowane przez Komisję konkursową wezmą udział w wystawie 
      pokonkursowej, zorganizowanej w siedzibie Płockiej Galerii Sztuki.
  6. Komisja Konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo 
      do nieprzyznania nagród. 
  7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
  OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
  1. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora. 
  2. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą 
      telefoniczną lub mailową do 20 listopada 2018 roku.
  3. Otwarcie wystawy związane z rozdaniem nagród odbędzie się 27 listopada 2018 o godz. 12:00 
      w siedzibie Płockiej Galerii Sztuki.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
  2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na 
      rzecz Organizatora.
  3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 
      prawa własności złożonych egzemplarzy prac. 
  4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
      przez organizatora oraz są zobowiązane do podpisania oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).
  5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.plockagaleria.pl
  6. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia lub odwołania Konkursu, w każdym czasie 
      i bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora 
      stosownego ogłoszenia.
  7. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
  Załącznik nr 1
  Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* 
  ......................................................................................................................................................
  (imię i nazwisko)
  dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu plastycznego „Życie w Niepodległej” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie plastycznym „Życie w Niepodległej”, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Płockiej Galerii Sztuki, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących Płocką Galerię Sztuki.
  Jednocześnie zostałam/em* poinformowana/y o tym, że:
  Administratorem osobowych w Konkursie plastycznym „Życie w Niepodległej” jest: Płocka Galeria Sztuki, z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 36, 09-400 Płock, e-mail: biuro@plockagaleria.pl - tel. 024 364 60 40. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@plockagaleria.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres placówki z dopiskiem „IOD”.
  Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów Konkursu plastycznego „Życie w Niepodległej”, a podanie ich jest dobrowolne. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu plastycznego „Życie w Niepodległej”. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
  Oświadczam, że zostałam/em* poinformowana/y* o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu.
  ……………………………………………
                                                                          (miejscowość, data, podpis)
  *niepotrzebne skreślić

  Lista prac prezentowanych na wystawie „ŻYCIE W NIEPODLEGŁEJ” 

  Agnieszka Bidelska – Trang, lat 13, Pałac Młodzieży w Warszawie – wyróżnienie

  Weronika Bylińska, lat 13, Galeria Sztuki Dzieci i Młodzieży POKiS w Płocku

  Angelika Czerwińska, lat 15, Pałac Młodzieży w Warszawie – I nagroda w kat. wiekowej od 15 do 19 lat

  Oliwia Dobrosielska, lat 12, Świetlica Środowiskowa nr 5 „Iskierka” w Płocku – wyróżnienie

  Wiktoria Gawlińska, lat 7, POKiS KOLOR i FORMA Pracownia Działań Twórczych w Płocku

  Amelia Górecka, lat 10, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie

  Jakub Grzegorek, lat 6, Galeria Sztuki Dzieci i Młodzieży POKiS w Płocku

  Marta Jankowska, lat 6, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie – III nagroda w kat. wiekowej od 6 do 10 lat

  Olga Jeziórska, lat 11, Szkoła Podstawowa nr 6 w Płocku

  Aleksandra Juniewicz, lat 12, SP nr18 w Płocku

  Oliwia Kadłubaj, lat 12, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie

  Zuzanna Kamińska, lat 13, Pałac Młodzieży w Warszawie

  Hubert Karpiej, lat 11, SP nr 3 w Płocku – I nagroda w kat. wiekowej od 11 do 14 lat

  Tymon Kaźmierczak, lat 7, POKiS Pracownia Działań Twórczych w Płocku

  Zuzanna Kepal, lat 10, Pałac Młodzieży w Warszawie – I nagroda w kat. wiekowej od 6 do 10 lat

  Szymon Koczaski, lat 15, Szkoła Podstawowa nr 3 w Płocku

  Aleksandra Kowalska, lat 10, Pałac Młodzieży w Warszawie

  Aleksandra Kowalska, lat 12, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie

  Wiktoria Krawuś, lat 10, Pałac Młodzieży w Warszawie

  Andrzej Ludwikowski, lat 11, Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku

  Katarzyna Milczarek, lat 10, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie

  Przemysław Monder, lat 10, Pałac Młodzieży w Warszawie

  Jan Myśliwiec, lat 6, Miejskie Przedszkole nr 14 w Płocku – II nagroda w kat. wiekowej od 6 do 10 lat

  Natalia Radecka, lat 11, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie

  Dominika Siekiera, lat 17, Zespół Szkół im. Śniadeckiego w Wyszogrodzie – III nagroda w kat. wiekowej od 15 do 19 lat

  Amelia Sikora, lat 10, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku

  Piotr Skowroński, lat 17, LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku – II nagroda w kat. wiekowej od 15  do 19 lat

  Julia Sperber, lat 10, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie

  Laura Sroczyńska, lat 6, Miejskie Przedszkole nr 14 w Płocku

  Julia Symołon, lat 8, Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie

  Maurycy Szczepanowski-Lay, lat 7, Pałac Młodzieży w Warszawie

  Jakub Szwech, lat 10, Szkoła Podstawowa nr 6 w Płocku

  Kacper Szymański, lat 15, I Prywatne Gimnazjum w Płocku

  Urszula Tarka, lat 13, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie

  Wiktoria Trzcińska, lat 12, Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie

  Zofia Tuderek, lat 9, Pałac Młodzieży w Warszawie

  Julia Umińska, lat 13, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie

  Wiktoria Wejers, lat 12, Szkoła Podstawowa nr 3 w Płocku

  Alicja Wichrowska, lat 9, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie

  Inga Wolak, lat 11, Pałac Młodzieży w Warszawie

  Adam Zdziarski, lat 8, POKiS KOLOR i FORMA Pracownia Działań Twórczych w Płocku

  Marianna Zielińska, lat 14, Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyninie – II nagroda w kat. wiekowej od 11 do 14 lat

  Przemysław Zieliński, lat 11, Szkoła Podstawowa nr 6 – III nagroda w kat. wiekowej od 11 do 14 lat

  Paweł Zygmański, lat 12, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie

  Zofia Żmijewska, lat 10, Pałac Młodzieży w Warszawie

  Copyright 2012 - Płocka Galeria Sztuki

  Wykonanie: Kamikaze