Przejdź do treści


  Wys-pa sztuki. Wyspiański pastelowy

  27 września 2019
  W związku ze 150. rocznicą urodzin dramaturga, poety i malarza Stanisława Wyspiańskiego, Płocka Galeria Sztuki organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału, po wcześniejszym zapoznaniu się z konkursowym regulaminem.

   

  Regulamin konkursu plastycznego

  Wys-pa sztuki. Wyspiański pastelowy”

  Wojewódzki konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży i związany ze 150. rocznicą urodzin Stanisława Wyspiańskiego, polskiego poety, dramatopisarza, malarza i rysownika. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu plastycznego „Wys-pa sztuki. Wyspiański pastelowy”, zwanego dalej Konkursem.

   

  ORGANIZATOR KONKURSU

  1. Organizatorem Konkursu jest Płocka Galeria Sztuki.
  2. Adres Organizatora:
      Płocka Galeria Sztuki
      ul. Sienkiewicza 36
      09-400 Płock
  3. Osoby upowa
  żnione do udzielania informacji na temat Konkursu:
  -   Mirosław Cegłowski, nr tel. 24 366 43 23, e-mail: mirek.ceglowski@plockagaleria.pl
  -   Dorota Ożdżyńska, nr tel. 24 366 43 20, e-mail:
  dorota.ozdzynska@plockagaleria.pl
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

  TEMAT KONKURSU

  1. Temat Konkursu jest związany z twórczością Stanisława Wyspiańskiego.
  2.
  Sposób przedstawienia tematu: plastyczne nawiązanie do tematyki dzieł malarskich i/lub literackich wyżej wymienionego artysty.

  CELE KONKURSU

  Celem Konkursu jest:
  1. Propagowanie twórczości Stanisława Wyspiańskiego wśród dzieci i młodzieży.
  2. Stwarzanie sytuacji do obcowania z dziełem malarskim/literackim i podejmowania jego twórczej interpretacji.
  3. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw świadomych odbiorców i aktywnych uczestników kultury.
  4. Rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
  5. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

  ZASADY UCZESTNICTWA

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa mazowieckiego i obejmuje dwie kategorie wiekowe:
  -   uczniowie w wieku 10 – 14 lat,
  -   uczniowie w wieku 15 – 18 lat.
  2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  3. Każdy z uczestników Konkursu (autor pracy) może nadesłać
  jedną pracę plastyczną.
  4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi i odpowiadającymi tematowi Konkursu.
  5. Prace muszą
  być wykonane techniką pastelu.
  6. Prace powinny mieć format nie większy niż 100x70cm.
  7. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora:
  - imię i nazwisko autora oraz imię i nazwisko opiekuna (w przypadku dzieci do lat 18),
  - wiek,
  - nazwę szkoły lub placówki,
  - adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy autora lub opiekuna (załącznik nr 1).
  8. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 20 listopada 2019 roku (decyduje data stempla
      pocztowego) na adres:
      Płocka Galeria Sztuki
      ul. Sienkiewicza 36
      09-400 Płock
      z dopiskiem „Wys-pa sztuki. Wyspiański pastelowy”.
  9. Prace nadesłane na konkurs oraz koszty przesyłki nie będą zwracane.

  OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY

  1. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
  2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
  -  uczniowie w wieku 10 – 14 lat
  -  uczniowie w wieku 15 – 18 lat
  3. Prace będą oceniane zgodnie z kryteriami:
  - zgodność pracy z tematyką konkursu,
  - samodzielność wykonania pracy,
  - umiejętne podejście do tematu z wykorzystaniem walorów artystycznych techniki pastelowej,
  - stopień znajomości stylu i tematyki twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
  4. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II oraz III miejsca w każdej
      z grup wiekowych.
  5. Prace nagrodzone oraz wytypowane przez Komisję konkursową wezmą udział w wystawie
      pokonkursowej, zorganizowanej w siedzibie Płockiej Galerii Sztuki.
  6. Komisja Konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo
      do nieprzyznania nagród.
  7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

  1. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora.
  2. Wszyscy laureaci, wraz z opiekunami, zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą
      telefoniczną lub mailową do 1 grudnia 2019 roku.
  3. Otwarcie wystawy, połączone z rozdaniem nagród, odbędzie się 17 grudnia 2019 o godz.12.00.
      w siedzibie Płockiej Galerii Sztuki.

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
  2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na
      rzecz Organizatora.
  3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora
      prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
  4. Osoby nadsyłające prace konkursowe są zobowiązane do podpisania oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora.
  5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.plockagaleria.pl
  6. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia lub odwołania Konkursu, w każdym czasie
      i bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora
      stosownego ogłoszenia.
  7. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

   

  Załącznik nr 1

   

  Dane autora

  IMIĘ I NAZWISKO AUTORA: ..................................................................................................

   

   

  WIEK:..............................................................

   

   

  IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA*: ..............................................................................................

   

   

  NAZWA SZKOŁY LUB PLACÓWKI: ......................................................................................

   

  .......................................................................................................................................................

   

   

  ADRES**: ......................................................................................................................................

   

  .......................................................................................................................................................

   

   

  TEL**.: ....................................................................................................................................

   

   

  E-MAIL**: .......................................................................................................................................

   

  *Jeżeli autor jest niepełnoletni

  **Autora lub opiekuna pracy

  Załącznik nr 2

  Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka*

   

  ......................................................................................................................................................
  (imię i nazwisko)

  dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu plastycznego Wys-pa sztuki. Wyspiański pastelowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie plastycznym Wys-pa sztuki. Wyspiański pastelowy, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Płockiej Galerii Sztuki, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących Płocką Galerię Sztuki.

  Jednocześnie zostałam/em* poinformowana/y o tym, że:

  Administratorem osobowych w Konkursie plastycznym Wys-pa Sztuki. Wyspiański pastelowy jest: Płocka Galeria Sztuki, z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 36, 09-400 Płock, e-mail: biuro@plockagaleria.pl - tel. 024 364 60 40. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@plockagaleria.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres placówki z dopiskiem IOD.

  Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów Konkursu plastycznego Wys-pa sztuki. Wyspiański pastelowy, a podanie ich jest dobrowolne. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu plastycznego Wys-pa sztuki. Wyspiański pastelowy. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

  Oświadczam, że zostałam/em* poinformowana/y* o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu.

   

   

   

  ……………………………………………

                                                                          (miejscowość, data, podpis)

  *niepotrzebne skreślić

   

  Lista prac prezentowanych na wystawie pokonkursowej "Wys-pa sztuki. Wyspiański pastelowy":

  - Maksymilian Bzdyra, 12 lat,  Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie

  - Zofia Chrapkowska, 13 lat, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku

  - Nikola Cichewicz, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

  - Katarzyna Czachorowska, 18 lat, Żuromińskie Centrum Kultury

  - Maja Dublewicz, 12 lat, Grójecki Ośrodek Kultury

  - Aleksandra Gralewska, 13 lat, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie – wyróżnienie

  - Magdalena Grzelak, 10 lat, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie

  - Maria Gulczyńska, 18 lat, Żuromińskie Centrum Kultury – III miejsce w kat. 15 – 18 lat

  - Wiktor Koc, 13 lat, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie – II miejsce w kat. 10 – 14 lat

  - Bartłomiej Kosiorek, 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

  - Aleksandra Kowalska, 13 lat, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie

  - Gabriela Kufirska, 13 lat, Grójecki Ośrodek Kultury – wyróżnienie

  - Patrycja Łukasik, 13 lat, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku

  - Łucja Marcinkowska, 13 lat, Wawerskie Centrum Kultury Filia Zastów w Warszawie

  - Adrian Matusiak, 9 lat, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie

  - Katarzyna Milczarek, 11 lat, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie – III miejsce w kat. 10 – 14 lat

  - Nela Motylewska-Białek, 16 lat, III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku – II miejsce w kat. 15 – 18 lat

  - Olga Olędrzyńska, 12 lat, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku

  - Aleksandra Ordak, 14 lat, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle

  - Aleksandra Paczkowska, 10 lat, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie – wyróżnienie

  - Julia Pawłowska, 10 lat, Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

  - Oliwia Peszyńska, 10 lat, Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

  - Ewelina Rokicka, 10 lat, Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

  - Alicja Romanowska, 11 lat, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów

  - Zuzanna Rybicka, 12 lat, Grójecki Ośrodek Kultury

  - Agnieszka Sapieszko, 14 lat, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie

  - Rafał Szaliński, 13 lat, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie

  - Martyna Tarka, 13 lat, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie

  - Maria Trzcińska, 15 lat, Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim – wyróżnienie

  - Anna Tyburska, 10 lat, Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu – I miejsce w kat. 10 – 14 lat

  - Wiktoria Wieczorek, 13 lat, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie

  - Wiktoria Włoczewska, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

  - Aleksandra Zborowska, 10 lat, Grójecki Ośrodek Kultury

  - Agnieszka Ziembińska, 13 lat, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku

  - Anna Żuchowicz, 13 lat, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie

   

   


  Copyright 2012 - Płocka Galeria Sztuki

  Wykonanie: Kamikaze