Płocka Galeria Sztuki

Płocka Galeria SztukiRegulamin odpłatnych warsztatów edukacyjnych i oprowadzań dla grup zorganizowanych

Regulamin odpłatnych warsztatów edukacyjnych i oprowadzań dla grup zorganizowanych

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy organizacji i przeprowadzania odpłatnych warsztatów artystyczno-plastycznych oraz odpłatnych oprowadzań z przewodnikiem po aktualnie prezentowanych wystawach dla grup zorganizowanych, w siedzibie Płockiej Galerii Sztuki zwanej w dalszej części regulaminu PGS.

§ 2

Warunki uczestnictwa w warsztatach artystyczno-plastycznych i oprowadzaniach z przewodnikiem

 1. W warsztatach i oprowadzaniach uczestniczyć mogą:
 2. zorganizowane grupy osób dorosłych, liczące do 25 osób, bez ograniczeń wiekowych,
 3. zorganizowane grupy przedszkolne, liczące do 25 osób, powyżej 4 lat, pod opieką nauczyciela lub opiekuna,
 4. zorganizowane grupy szkolne, liczące do 25 osób, powyżej 6 lat, pod opieką nauczyciela lub opiekuna.
 1. Zapisy na warsztaty i oprowadzania muszą odbyć się co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem.
 2. Wstępna rezerwacja terminu warsztatów i oprowadzania (wraz z załączoną do rezerwacji informacją dotyczącą ilości i wieku uczestników, wstępnego terminu oraz wybranego tematu warsztatów) następuje poprzez przesłanie zgłoszenia, po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem:
 3. na adres e-mail: biuro@plockagaleria.pl lub laura.dyczko@plockagaleria.pl
 4. telefonicznie pod numerem 24 366 43 20 lub 24 366 43 22
 1. Nauczyciel/opiekun dokonujący zgłoszenia grupy na warsztaty lub oprowadzanie ma prawo zrezygnować z warsztatów/oprowadzania, informując PGS o rezygnacji telefonicznie lub mailowo nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem warsztatów/oprowadzania.
 2. PGS zastrzega sobie prawo odwołania lub przełożenia terminu warsztatów/oprowadzania w nagłych wypadkach np.:
 3. nagłej, nieoczekiwanej nieobecności osoby prowadzącej warsztaty/oprowadzanie,
 4. awarii technicznej,
 5. gdy na terenie PGS odbywa się impreza artystyczna lub wydarzenie uniemożliwiające prowadzenie zajęć.
 6. Wymagania dotyczące uczestnictwa w warsztatach/oprowadzaniu:
 7. przesłanie oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu (Załącznik nr 1)
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.20218 r. Dz. U. 2019 poz.1781. (Załącznik nr 2)
 9. uiszczenie opłaty w kasie PGS, zgodnie z obowiązującym cennikiem, najpóźniej w dniu warsztatów/oprowadzania.
 1. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia warsztatów/oprowadzania.
 2. Dokumenty wypełniają i podpisują osoby pełnoletnie.

§ 3

Ogólne zasady dotyczące PGS

 1. PGS zapewnia autorski plan warsztatów artystyczno-plastycznych oraz materiały plastyczne, materiały edukacyjne, przygotowaną przestrzeń pracy i osobę prowadzącą warsztaty.
 2. Aktualna oferta i cennik warsztatów publikowane są na stronie internetowej PGS:

www.plockagaleria.pl w zakładce Edukacja..

 1. PGS uprawnione jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej przeprowadzanych warsztatów/oprowadzań z przewodnikiem i wykorzystywania jej dla celów związanych z promocją działań edukacyjnych PGS.
 2. PGS nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub zabrudzenia odzieży uczestników warsztatów.
 3. PGS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników warsztatów i oprowadzań.

§ 4

Ogólne zasady dotyczące Uczestników warsztatów artystyczno-plastycznych i oprowadzania z przewodnikiem.

 1. Uczestnicy warsztatów/oprowadzań zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, poszanowania mienia PGS, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem współuczestników, pracowników PGS oraz stosowania się do poleceń osoby prowadzącej warsztaty/oprowadzanie.
 2. Nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest do pozostania w miejscu prowadzania warsztatów/oprowadzania na czas ich trwania oraz po ich zakończeniu (aż do momentu opuszczenia budynku PGS) i sprawowania opieki nad uczestnikami warsztatów/oprowadzania.
 3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników warsztatów/oprowadzania przed, w trakcie i po zakończeniu warsztatów/oprowadzania ponosi nauczyciel/opiekun grupy.
 4. Uczestnicy warsztatów/oprowadzania odbywających się w przestrzeni wystawienniczej PGS zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, w tym do przestrzegania zakazu biegania, zakazu dotykania eksponatów, chyba że zaznaczono inaczej, a także do stosowania się do uwag i zaleceń osoby prowadzącej warsztaty/oprowadzania oraz opiekunów ekspozycji.
 5. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do dbałości o porządek przestrzeni pracy.
 6. Strój uczestnika warsztatów powinien być przystosowany do warsztatów plastycznych.
 7. Uczestnicy warsztatów/oprowadzania ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu PGS. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni nieletnich uczestników.

§ 5

Płatności za organizację i przeprowadzenie warsztatów artystyczno-plastycznych

 1. Warsztaty dla grupy zorganizowanej są odpłatne.
 2. Koszt udziału w warsztatach wynosi:
 3. grupa do 25 osób – cena 100,00 złotych,
 4. powyżej 25 osób – 8,00 zł od dziecka
 1. Czas trwania warsztatów: od 1,5 godziny do 2 godzin zegarowych.
 2. Uiszczenie opłaty w Kasie PGS najpóźniej w dniu warsztatów. Potwierdzeniem opłaty jest dowód wystawienia KP lub rachunek bez VAT.
 3. Nauczyciel/opiekun uczestniczą w zajęciach bezpłatnie.
 4. W wyjątkowej sytuacji, istnieje możliwość bezpłatnego poprowadzenia warsztatów, wymaga to uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora PGS na uzasadniony wniosek Nauczyciela/opiekuna zamawiającego.
 5. W ramach opłaty Uczestnicy mają zagwarantowane materiały plastyczne.

§ 6

Płatności za oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnie trwającej wystawie

 1. Oprowadzanie grup zorganizowanych po aktualnie prezentowanej wystawie w PGS odbywa się za odpłatnością
 2. Koszt udziału w oprowadzaniu po aktualnie prezentowanej wystawie wynosi:
 3. grupy zorganizowane do 25 osób – cena 50,00 złotych.
 4. grupy zorganizowane powyżej 25 osób – 5,00 zł od osoby,
 1. Nauczyciel/opiekun uczestniczą w oprowadzaniu bezpłatnie.
 2. Czas trwania oprowadzania z przewodnikiem po aktualnie prezentowanej wystawie  wynosi od 45 minut do 1 godziny zegarowej.
 3. W dniu wolnym od opłat za bilety wstępu (czwartek) wszystkie pozostałe usługi świadczone przez PGS w tym przeprowadzanie warsztatów i oprowadzanie po wystawie, są świadczone odpłatnie według cennika.
 4. Możliwość bezpłatnego oprowadzania wymaga uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora PGS na wniosek Nauczyciela/opiekuna zamawiającego.

§ 7

Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

 1. Uczestnictwo w działaniach edukacyjnych w Galerii jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje wizerunku przez PGS. Dane w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego mogą być przetwarzane w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych PGS, w szczególności poprzez umieszczenie wizerunku uczestników w Internecie – na stronie internetowej lub portalach społecznościowych Galerii, w papierowych i elektronicznych materiałach promocyjnych lub informacyjnych, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.
 2. Prawo do wizerunku podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest Płocka Galeria Sztuki w Płocku, ul. H. Sienkiewicza 36, 09-400 Płock, wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2/96 z dnia 01.01.1996 r.
 1. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego iod@plockagaleria.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku osoby w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Galerii, zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom, promocji działań statutowych prowadzonych w Płockiej Galerii Sztuki w Płocku.
 3. Dane do powyższych celów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (DE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do usunięcia danych w zakresie objętym zgodą osoby.
 5. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić zgromadzone dane.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2023 r.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu i bieżące informacje będą przekazywane na stronie internetowej PGS.
 4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor.

Oświadczenia do wypełnienia

Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem warsztatów

Zobacz nasze wystawy

Galeria zdjęć

17 18 9 13 15 7

Zobacz więcej zdjęć

Obserwuj nas na bieżąco

Zapisz się do newslettera

© 2024 Płocka Galeria Sztuki. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Hedea.pl