Płocka Galeria Sztuki

Płocka Galeria SztukiRegulamin zwiedzania Płockiej Galerii Sztuki

Regulamin zwiedzania Płockiej Galerii Sztuki


I. Postanowienia ogólne

Płocka Galeria Sztuki jest czynna dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach 10-18.

Warunkiem wejścia na wystawę jest zakupienie biletu.

Szczegółowe informacje dotyczące dni otwarcia oraz wysokości opłat za bilety są dostępne na stronie internetowej: www.plockagaleria.pl

Odwiedzający Galerię są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Zwiedzania Płockiej Galerii Sztuki.

II. Postanowienia szczególne, związane z epidemią COVID-19

 1. Po wejściu do PGS należy zdezynfekować dłonie udostępnionym środkiem.
 2. Zwiedzający wystawy oraz biorący udział w wydarzeniach zobowiązani są do:
  • zasłaniania ust i nosa – obowiązek ten nie dotyczy dzieci w wieku do lat 4 i innych osób zwolnionych z tego obowiązku na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub posiadające zaświadczenie lekarskie,
  • zachowania dystansu – minimum 1,5 m od innych osób.
 3. W trakcie zakupu biletu przy kasie, oddzielonej przegrodą od zwiedzających, może przebywać jedna osoba.
 4. Zwiedzający ekspozycję powinni zachować odstęp co najmniej 1,5 metra oraz unikać gromadzenia się; zasady te nie dotyczą odstępów pomiędzy opiekunami a dziećmi w wieku do lat 12 lub osobami niepełnosprawnymi.
 5. Obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób mogących przebywać jednocześnie na salach wystawowych. Szczegółowe informacje rozmieszczono przy wejściach na sale lub są przekazywane przez osoby dozorujące wystawy.
 6. Zwiedzający oczekują na wejście do przestrzeni Galerii na zewnątrz budynku.
 7. Zostały wyznaczone trasy zwiedzania, z zapewnieniem bezpiecznej odległości od prezentowanych obiektów.
 8. Zostały rozmieszczone tabliczki informacyjno-ostrzegawcze dla zwiedzających, na zewnątrz i wewnątrz budynku PGS.
 9. Korzystanie z windy osobowej możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (rodzice z wózkiem, osoby niepełnosprawne, osoby starsze).
 10. Nie ma możliwości korzystania z urządzeń aktywowanych dotykiem (ekrany dotykowe).
 11. Szatnia Galerii jest samoobsługowa, z udostępnieniem środków dezynfekujących.
 12. Opiekunowie wystaw zobowiązani są do noszenia rękawiczek ochronnych oraz przyłbic lub maseczek.
 13. Na terenie Galerii zostały rozmieszczone zamykane i oznakowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.
 14. Pracownicy z Obsługi przeprowadzają regularną dezynfekcję klamek, poręczy i innych elementów często dotykanych, a pomieszczenia w Galerii są wietrzone.

III. Zasady prowadzenia warsztatów plastycznych i działań edukacyjnych w PGS w czasie pandemii COVID-19

 1. W warsztatach może uczestniczyć maksymalnie 8 osób (+2 osoby z obsługi).
 2. O uczestnictwie decyduje kolejność wcześniejszego zapisu telefonicznego.
 3. Dziecko biorące udział w warsztatach musi być zdrowe, nie może mieć objawów
  przeziębienia. Opiekun zobowiązany jest do wypełnienia Karty Uczestnika, w której podpisuje oświadczenie zdrowia i zostawia dane kontaktowe.
 4. Przed wejściem do Galerii obowiązuje dezynfekcja rąk, dostępna również w trakcie warsztatów.
 5. Na terenie Galerii obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
 6. Stanowiska warsztatowe zostaną przygotowane w bezpiecznych odległościach, ustanowionych odpowiednimi przepisami.
 7. Jeżeli warsztaty będą odbywać się w ogrodzie Galerii, dziecko powinno założyć maseczkę, jeśli chce skorzystać z bezpośredniej pomocy edukatora.
 8. Każdy uczestnik warsztatów będzie miał zapewniony osobny zestaw materiałów plastycznych.
 9. Czas trwania warsztatów – ok. 1,5 godziny.
 10. Stanowiska pracy po odbytych warsztatach są każdorazowo zdezynfekowane.

IV. Pozostałe postanowienia

 1. Udostępnianie zwiedzającym wystawy jest formą równoległą do działań on-line w mediach społecznościowych (Fabecook, Instagram) oraz na stronie internetowej www.plockagaleria.pl.
 2. Została wprowadzona czasowa rezygnacja z realnej działalności edukacyjnej, zwiedzania wystawy z przewodnikiem, organizacji wydarzeń dla większych grup ludzi (wernisaży, finisaży, przeglądów filmowych, wykładów). Od powyższego postanowienia mogą być wprowadzane wyjątki, na zasadach uprzednio uzgodnionych z Dyrektorem PGS.
 3. Zwiedzający, którzy nie zastosują się do instrukcji pracowników Obsługi Galerii, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, zostaną poproszeni o opuszczenie Galerii, bez możliwości zwrotu należności za bilet. Galeria ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno-epidemiologiczne.
 4. Bieżące informacje na temat obostrzeń sanitarnych można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW
ORGANIZOWANYCH W PŁOCKIEJ GALERII SZTUKI

§. 1

Postanowienia ogólne

 1. Płocka Galeria Sztuki (zwana dalej jako „PGS”) otwarta jest dla publiczności od wtorku do niedzieli, w godzinach od 10:00 do 18:00.
 2. Od powyższych zasad, wprowadzone mogą być wyjątki, a informacja o nich zamieszczana będzie na stronie internetowej www.plockagaleria.pl oraz profilu PGS na Facebooku.
 3. Warunkiem wejścia na wystawę jest zakupienie i posiadanie ważnego biletu. Bezpłatne wejścia w dni, w których zwiedzanie jest co do zasady płatne, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora PGS.
 4. Sprzedaż biletów dokonywana jest najpóźniej do godziny 17:30.
 5. Szczegółowe informacje o cenach, bezpłatnych wejściach i ulgach znajdują się na stronie www.plockagaleria.pl.

§ 2.

Ogólne zasady zwiedzania

 1. Podczas zwiedzania należy zachować spokój i ciszę. Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, a w szczególności biegać.
 2. Podczas zwiedzania należy zachować ostrożność, tak aby nie uszkodzić eksponatów.
 3. Nie wolno dotykać eksponatów oraz elementów architektury wystawowej. Wyjątkiem są eksponaty udostępnione do dotykania dla publiczności – obsługa PGS informuje o takiej możliwości.
 4. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, którzy zobowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi na podopiecznych. Rodzice i opiekunowie dzieci oraz opiekunowie grup dzieci i młodzieży zobowiązani są do opieki nad podopiecznymi, z którymi przyszli do PGS oraz są odpowiedzialni za ich zachowanie i czyny.
 5. 5.   Odpowiednio oznakowany pies asystujący może poruszać się z opiekunem po całej
  Galerii.
 6. Zapewniamy też możliwość oglądania wystaw z małymi zwierzętami, gdy są
  trzymane na rękach przez cały czas zwiedzania. Wejście z większym psem jest możliwe pod warunkiem, że aranżacja ekspozycji na to pozwala – obsługa PGS informuje o
  takiej możliwości. Opiekunowie zobowiązani są do opieki nad podopiecznymi, z którymi przyszli do PGS oraz są odpowiedzialni za ich zachowanie.
 7. W lokalu PGS, w tym podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez opiekunów wystaw i pozostały personel PGS.
 8. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu mienia lub osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, mogą być poproszone o opuszczenie lokalu PGS.
 9. Zakazuje się wykonywania fotografii przy użyciu lampy błyskowej lub statywu.
 10.  W przypadku niektórych wystaw mogą również zostać wprowadzone całkowite zakazy wykonywania fotografii wszystkich lub wybranych eksponatów.
 11.  Wykonane zdjęcia i materiały filmowe mogą służyć jedynie do prywatnego użytku. PGS nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych zwiedzających lub wyrządzenie im innej szkody spowodowanej wykonaniem zdjęć fotograficznych i filmowych.
 12.  Fotografowanie i filmowanie w celach profesjonalnych i komercyjnych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą dyrektora PGS.
 13.  Zakazuje się w lokalu PGS:
  – wnoszenia lub spożywania jedzenia lub napojów, a także palenia tytoniu i e-papierosów;
  – wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu;
  – wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 14.  Personel PGS w sytuacji podejrzenia wystąpienia zagrożenia, może odmówić wejścia do sal ekspozycyjnych.
 15.  PGS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 16.  PGS jest obiektem monitorowanym. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.plockagaleria.pl.
 17.  Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez PGS jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku przez PGS. Formy zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego mogą być wprowadzone do komputera i przetwarzane w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych PGS, w szczególności poprzez umieszczenie wizerunku uczestników w Internecie – na stronie internetowej lub na portalach społecznościowych PGS, w papierowych i elektronicznych materiałach promocyjnych.
 18.  Udział w wydarzeniach, a tym samym – wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.plockagaleria.pl.
 19.  Osoby wchodzące do PGS akceptują treść regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.otwiera się w nowej karcie

Zobacz nasze wystawy

Galeria zdjęć

17 18 9 13 15 7

Zobacz więcej zdjęć

Obserwuj nas na bieżąco

Zapisz się do newslettera

© 2024 Płocka Galeria Sztuki. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Hedea.pl