Płocka Galeria Sztuki

Płocka Galeria SztukiDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

WSTĘP DEKLARACJI

Płocka Galeria Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 17.12.2021

Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.12.2021

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia 17 grudnia 2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

DOSTĘPNOŚĆ SERWISU PŁOCKIEJ GALERII SZTUKI

 • Język stron serwisu został właściwie określony w kodzie strony.
 • Tytuły stron zostały prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona posiada unikalny tytuł, tworzony w oparciu o ustalony wzorzec.
 • Konsekwentna i intuicyjna nawigacja została wdrożona w całym serwisie.
 • Nagłówki zostały prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.
 • Wyszukiwarka została prawidłowo zbudowana i opisana.
 • Wdrożona została nawigacja spójna i logiczna w całym serwisie.
 • Wymaganie dotyczące kontrastu zostało spełnione.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: krzysztofruszkowski@wp.pl
 • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 24 364 60 40
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład: odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej je i wskazanie, o którą aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Siedziba Płockiej Galerii Sztuki mieści się przy ul. Sienkiewicza 36, 09-400 Płock.
 • Budynek Płockiej Galerii Sztuki jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością motoryczną.
 • Na dziedzińcu Galerii znajdują się 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. 
 • Istnieje możliwość podjazdu pod samo wejście.
 • Do siedziby PGS prowadzą 2 wejścia: od strony południowej i zachodniej. Dla gości przeznaczone jest wejście od strony południowej.
 • Wejście od strony zachodniej umieszczone jest na poziomie terenu. Są to drzwi, które otwierają się do wewnątrz. Obsługa jest zobowiązana do udzielenia pomocy w ich otwarciu.
 • Kasa i punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia.
 • Wystawy mieszczą się na parterze i na piętrze budynku. Na salę wystawową na piętrze można dostać się schodami z poręczami lub windą, którą osoby mające kłopot z chodzeniem lub poruszające się na wózku inwalidzkim dostaną się na I piętro siedziby PGS, gdzie znajdują się biura oraz sala ekspozycyjna. Do pomieszczeń oraz sali ekspozycyjnej prowadzi szeroki korytarz. 
 • Szatnia oraz toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych, mieszczą się na parterze.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.Nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie.

DOSTĘPNOŚĆ DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

Oprowadzania, wykłady, warsztaty plastyczne i działania edukacyjne są prowadzone w taki sposób, aby osoby z nadwrażliwością sensoryczną mogły komfortowo w nich uczestniczyć. W tym celu wyłączone zostają te elementy wystawy, które emitują głośne dźwięki i światło.

Zobacz nasze wystawy

Galeria zdjęć

 

11_DSC_4025 10_DSC_4020 09_DSC_4014 06_DSC_4006 06_DSC_4006 08_DSC_3997

Zobacz więcej zdjęć

Obserwuj nas na bieżąco

Zapisz się do newslettera

© 2022 Płocka Galeria Sztuki. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Hedea.pl