Płocka Galeria Sztuki

Płocka Galeria SztukiPolityka dostępności

Polityka dostępności

WSTĘP

Dostępność to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów i usług), która pozwala osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi.

Przyjęta polityka określa zasady dostosowania dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla Płockiej Galerii Sztuki w Płocku, ul. Sienkiewicza 36, zwanej dalej Galerią. Polityka funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz m.in. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność dotyczy w szczególności osób:

 • na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach i o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • niewidomych i słabowidzących,
 • głuchych i słabosłyszących,
 • głuchoniewidomych,
 • z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi,
 • starszych i osłabionych chorobami,
 • z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
 • mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, a także z rozumieniem języka pisanego lub mówionego,
 • o nietypowym wzroście, w tym również dzieci,
 • z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem,
 • kobiet w ciąży.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA I ŚWIADCZONE UDOGODNIENIA

Galeria dokłada wszelkich starań dla zapewnienia pełnej dostępności użytkowanego budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ze względu na ograniczenia architektoniczne, które nie są możliwe do zmiany lub modyfikacji, dostępność ta może być ograniczona.

Stosowane udogodnienia dotyczą w szczególności:

• Istnieje możliwość wejścia do placówki dla osób z niepełnosprawnością (brak schodów w dedykowanym wejściu, winda w budynku).

• Główne ciągi komunikacyjne umożliwiają obsługę osób poruszających się na wózku poprzez zapewnienie trasy wolnej od przeszkód o minimalnej szerokości 120 cm i powierzchni manewrowej (min. 150×150 cm), na piętro prowadzą schody z poręczami.

• Punkt informacyjny oraz recepcja (z ladą dostosowaną do możliwości osób poruszających się na wózku), na których następuje pierwszy kontakt, znajdują się możliwie blisko głównych ciągów komunikacyjnych, w pobliżu wejścia.

• Stosowane oświetlenie w punkcie obsługi zwiedzających umożliwia osobom niesłyszącym czytanie z ruchu ust.

• Pracownicy recepcji/sekretariatu wychodzą z inicjatywą nawiązania kontaktu z osobami o szczególnych potrzebach, zwłaszcza w przypadku osób starszych, kobiet w ciąży, osób z dziećmi do lat 4, osób poruszających się z białą laską lub z psem przewodnikiem, które wchodzą do budynku.

• Zapewniona jest możliwość przyjścia do placówki z psem asystującym i psem przewodnikiem, bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia.

• Zapewniony jest dostęp do tłumacza online Polskiego Języka Migowego.

• W bezpośrednim sąsiedztwie Galerii dostępny jest parking z 2 wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

• Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku Galerii zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne oraz pracownik recepcji/sekretariatu).

• Kolorystyka wewnętrzna budynku, aranżacje i wykończenia są neutralne.

• Szatnia oraz toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych, mieszczą się na parterze.

Zakres świadczonych udogodnień oraz występujących barier i utrudnień (również czasowych, np. awaria windy) na bieżąco aktualizowane są w Polityce dostępności na stronie internetowej Galerii: www.plockagaleria.pl 

DOSTĘPNOŚĆ DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

Organizowane przez Galerię działania edukacyjne: oprowadzania, wykłady, warsztaty plastyczne są dostosowane do potrzeb i możliwości ich uczestników oraz uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną, intelektualną, a także osób starszych i dzieci. Zakres, jak również sposób dostosowania wydarzenia, zależny jest od adresatów spotkania i prowadzony jest w taki sposób, aby osoby mogły komfortowo w nich uczestniczyć.

DOSTEPNOŚĆ CYFROWA – STRON WWW

Galeria dąży do stanu, w którym wszystkie strony internetowe (i aplikacje mobilne), których jest właścicielem, będą zgodne z WCAG 2.11,, z uwzględnieniem poziomu AA. Każdorazowo przy tworzeniu, modernizacji lub innych zmianach w serwisach i aplikacjach, zarówno w zamówieniu, jak i warunkach umowy powinny znajdować się zapisy dotyczące ich zgodności z WCAG 2.1, z uwzględnieniem poziomu AA.

Niezależnie od stanu dostępności stron internetowych Galeria dokłada starań, aby nowo publikowane treści na tyle, na ile stosowana technologia pozwala, w maksymalnym zakresie spełniały wymagania dotyczące dostępności cyfrowej.

DOSTĘPNOŚĆ PUBLIKOWANYCH INFORMACJI I MATERIAŁÓW W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Wszystkie publikowane w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) materiały winny być dostępne (techniczną dostępność zapewnia właściciel danych platform społecznościowych). W szczególności dotyczy to zapewnienia treści alternatywnych (tekstów alternatywnych, napisów, tłumaczeń etc.) dla publikowanych zdjęć, grafik i multimediów.

DOSTĘPNOŚĆ I ZROZUMIAŁOŚCI KOMUNIKATÓW ORAZ DOKUMENTÓW ZASADY TWORZENIA JASNYCH KOMUNIKATÓW

Język stosowany zarówno w przestrzeni cyfrowej, jak również w dokumentach, pismach tworzonych w Galerii, powinien być przystępny i zrozumiały dla odbiorcy. Należy unikać tworzenia długich, złożonych zdań, żargonu technicznego i kancelaryzmów. Pracownik Galerii przekazuje informację w możliwie najprostszy i najkrótszy sposób.

Wszystkie opracowywane komunikaty, niezależnie od formy i miejsca publikacji:

• tworzone są łatwym i przystępnym językiem,

• posiadają właściwą strukturę,

• posiadają opisane grafiki (tekst alternatywny) oraz prawidłowo nazwane załączniki WORD, PDF, Excel (z uwzględnieniem polskich znaków i prawidłowo opisujące zawartość załącznika),

• uwzględniają warstwę tekstową w zamieszczanych dokumentach cyfrowych,

• o ile istnieje taka możliwość, posiadają napisy w przypadku multimediów,

• zdjęcia posiadają alternatywny opis tekstowy.

ZAKUPY I ŚWIADCZENIE USŁUG

Dyrektor Galerii oraz osoby odpowiedzialne za zakupy, zamówienia publiczne lub projektowanie nowych usług i systemów odpowiedzialni są za uwzględnienie w planowanych inwestycjach, już na etapie doboru rozwiązań oraz określania ich wymagań, potrzeb związanych z zapewnieniem dostępności.

W przypadku zamówień/zleceń (niezależnie od wartości zamówienia) dotyczących:

• stron www,

• aplikacji mobilnych,

• intranetu i ekstranetu,

• materiałów multimedialnych,

• cyfrowych materiałów informacyjno-edukacyjnych, w tym plakatów i ulotek,

• opracowań cyfrowych (dokumentów, raportów, badań, analiz) opracowywanych na potrzeby klientów zewnętrznych),

• systemów, oprogramowania służących do realizacji zadań przez pracowników Galerii.

Warunkiem bezwzględnym jest zapewnienie przez wykonawcę zgodności przedmiotu zamówienia ze standardem WCAG 2.1, AA.

Każdorazowo przy zamówieniach publicznych na prace remontowo-budowlane, modernizacyjne, aranżacyjne budynków Galerii uwzględniane są zasady projektowania uniwersalnego. Za obowiązujące w budynku instytucji wytyczne dostępności architektonicznej przyjęto opracowanie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami” (https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/).

Niezależnie od przedmiotu zamówienia – w kontekście jego dostępności należy zapewnić możliwość weryfikacji, że wykonawca:

• zna i stosuje wymogi dostępności,

• będzie w stanie je wdrożyć przynajmniej na wymaganym zamówieniem poziomie.

W tym celu należy:

• nałożyć na wykonawcę obowiązek zapewnienia dostępności przedmiotu zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia i w umowie,

• co najmniej odebrać od wykonawcy oświadczenie dotyczące znajomości standardów oraz posiadania wiedzy i zasobów do realizacji wymagań.

SZKOLENIA

Dyrektor Galerii zobowiązuje osoby zaangażowane w pracę z osobami z niepełnosprawnością do poszerzania wiedzy i kompetencji w zakresie:

• obsługi osób z niepełnosprawnościami,

• dostępności cyfrowej stron www, aplikacji i dokumentów,

• wrażliwości na niepełnosprawność,

• pracy i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,

• dostępności w zamówieniach publicznych.

Szkolenia w zakresie dostępności realizowane są na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników Galerii, które koordynuje specjalista ds. administracyjno-finansowych.

UWAGI KOŃCOWE

Polityka wchodzi w życie z dniem przyjęcia, to jest 14.09.2022 roku. W sprawach nieuregulowanych polityką zastosowanie ma Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Zobacz nasze wystawy

Galeria zdjęć

17 15 16 13 12 6

Zobacz więcej zdjęć

Obserwuj nas na bieżąco

Zapisz się do newslettera

© 2024 Płocka Galeria Sztuki. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Hedea.pl