Płocka Galeria Sztuki

Płocka Galeria SztukiAktualnościKonkurs „Pamiętny dzień 1921 roku”
Zdjęcie przedstawia fragment komiksu rysunkowego. Jest na nim popiersie żołnierz z flagą biało-czerwoną i napis tratatarz

Konkurs „Pamiętny dzień 1921 roku”

Rok 2021 został ogłoszony w Płocku rokiem setnej rocznicy odznaczenia miasta Krzyżem Walecznych. Płocka Galeria Sztuki włączyła się w jubileuszowe obchody, organizując konkurs na krótką formę komiksową „Pamiętny dzień 1921 roku”, którego adresatem są uczniowie szkół ponadpodstawowych. Temat konkursu nawiązuje do wydarzeń z 10 kwietnia 1921 roku – wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego i uroczystości na placu Floriańskim (obecnie Plac Obrońców Warszawy). Tego dnia Naczelnik Państwa odznaczył Płock Krzyżem Walecznych, doceniając bohaterską postawę płocczan podczas obrony miasta przed bolszewikami 18 i 19 sierpnia 1920 roku. Jak powiedział Marszałek: „Za zachowanie męstwa i siły woli w ciężkich i nadzwyczajnych okolicznościach, w jakich się znalazło miasto, za męstwo i waleczność – mianuję miasto Płock kawalerem Krzyża Walecznych”. Pamiętnego dnia ordery Virtuti Militari i Krzyże Walecznych otrzymało z rąk marszałka Piłsudskiego kilkudziesięciu obrońców miasta. Szczegóły konkursu podajemy poniżej.Regulamin konkursu na krótką formę komiksową „Pamiętny dzień 1921 roku”

Konkurs ogólnopolski, związany z 100. rocznicą nadania Miastu Płock Krzyża Walecznych przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, jest skierowany do uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych (licea, technika i szkoły zawodowe). Niniejszy regulamin określa zasady konkursu na krótką formę komiksową „Pamiętny dzień 1921 roku”, zwanego dalej Konkursem.

ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest Płocka Galeria Sztuki.
2. Adres Organizatora:
Płocka Galeria Sztuki
ul. Sienkiewicza 36
09-400 Płock
3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu:
– Dorota Ożdżyńska, nr tel. 24 366 43 23, e-mail: dorota.ozdzynska@plockagaleria.pl
– Laura Dyczko, nr tel. 24 366 43 22, e-mail: laura.dyczko@plockagaleria.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

TEMAT KONKURSU

1. Temat Konkursu nawiązuje do historycznego wydarzenia, jakim było nadanie Miastu Płock Krzyża Walecznych przez marszałka Józefa Piłsudskiego.
2. Sposób przedstawienia tematu: stworzenie krótkiej formy komiksowej nawiązującej do historycznego wydarzenia. Sto lat temu – 10 kwietnia 1921 roku marszałek Józef Piłsudski odznaczył Płock Krzyżem Walecznych. W ten sposób uhonorował odwagę i bohaterstwo, którymi wykazali się mieszkańcy w walce z bolszewikami w 1920 roku. Uroczystość miała miejsce na Placu Floriańskim (obecnie Plac Obrońców Warszawy). Marszałek wręczył wówczas 15 oficerom ordery Virtuti Militari – najwyższe polskie odznaczenie wojenne, a 64 żołnierzy i cywilów otrzymało Krzyże Walecznych. Najmłodszym z uhonorowanych podczas uroczystości 10 kwietnia 1921 r. był harcerz Tadeusz Zygmunt Jeziorowski. Po uroczystości i defiladzie nadano Piłsudskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Płocka. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/w-2021-r-obchody-100-lecia-odznaczenia-miasta-krzyzem-walecznych. Zachęcamy również do samodzielnych poszukiwań informacji związanych z tematem Konkursu.

CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest:
1. Zachęcenie do poznawania historii i aktywnego włączenia się do obchodów ważnych rocznic.
2. Stwarzanie sytuacji do twórczego zaangażowania w upamiętnianiu wydarzeń historycznych.
3. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw świadomych odbiorców i aktywnych uczestników kultury.
4. Rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej wśród młodzieży.
5. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs adresowany jest do uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych (licea, technika i szkoły zawodowe) z całej Polski.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Prace można tworzyć indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach – scenarzysta i rysownik. Muszą być one pracami własnymi i odpowiadającymi tematowi Konkursu.
4. Praca konkursowa powinna być wykonana w wybranej technice: rysunek, malarstwo, kolaż, fotografia, grafika komputerowa.
5. Objętość pracy to maksymalnie dwie strony A4.
6. Gotową pracę należy wysłać pocztą, odpowiednio zabezpieczając przed pognieceniem czy zniszczeniem.
7. Do przesyłki należy załączyć płytę CD/DVD ze skanem pracy konkursowej, a w wypadku grafiki komputerowej – z właściwym plikiem.
8. Plik/skan na płycie powinien być zapisany jako tiff, CMYK, o rozdzielczości 300dpi i formacie A4.
9. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora/autorów:
– imię i nazwisko autora oraz imię i nazwisko opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej),
– wiek,
– nazwę szkoły lub placówki,
– adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy autora/autorów lub opiekuna (załącznik nr 1).
10. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 10 czerwca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Płocka Galeria Sztuki
ul. Sienkiewicza 36
09-400 Płock
z dopiskiem „Pamiętny dzień 1921 roku”.
11. Prace nadesłane na konkurs oraz koszty przesyłki nie będą zwracane.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY

1. Prace oceniać będzie Jury, powołane przez Organizatora.
2. Prace będą oceniane zgodnie z kryteriami:
– zgodność pracy z tematyką konkursu,
– samodzielność wykonania pracy,
– umiejętne podejście do tematu w tworzeniu historii komiksowej,
– stopień zaangażowania w poznanie informacji dotyczących tematu Konkursu.
3. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród za zajęcie I, II oraz III miejsca:
I miejsce – nagroda o wartości 1500 zł,
II miejsce – nagroda o wartości 1000 zł,
III miejsce – nagroda o wartości 500 zł
W przypadku przyznania nagrody zespołowi (autor scenariusza i rysownik) nagroda zostanie podzielona po połowie między uczestników.
4. Prace nagrodzone oraz wytypowane przez Komisję konkursową wezmą udział w wystawie pokonkursowej, zorganizowanej w siedzibie Płockiej Galerii Sztuki.
5. Komisja Konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo
do nieprzyznania nagród.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora.
2. Wszyscy laureaci, wraz z opiekunami, zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą
 telefoniczną lub mailową do 16 czerwca 2021 roku.
3. Otwarcie wystawy, połączone z rozdaniem nagród, odbędzie się 23 czerwca 2021 r. w siedzibie Płockiej Galerii Sztuki.
4. W przypadku zamknięcia Galerii z powodu obostrzeń związanych z Covid-19, o formie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na
rzecz Organizatora.
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora
prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
4. Osoby nadsyłające prace konkursowe są zobowiązane do podpisania oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora.
5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.plockagaleria.pl
6. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia lub odwołania Konkursu, w każdym czasie i bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora stosownego ogłoszenia.
7. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Załącznik nr 1

Dane autora/autorów
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA SCENARIUSZA: ………………………………………………….
WIEK: ……………………………….

IMIĘ I NAZWISKO RYSOWNIKA*: …………………………………………………………..
WIEK:………………………..

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA**: ………………………………………………………………………………….

NAZWA SZKOŁY LUB PLACÓWKI: …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ADRES***: ……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

TEL***.: ……………………………………………………………………………………………………………………

E-MAIL***: ………………………………………………………………………………………………………………………

* Jeżeli praca powstała w dwuosobowym zespole
** Jeżeli autor jest niepełnoletni
*** Autora/autorów lub opiekuna pracy

Załącznik nr 2

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka*

……………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu na krótką formę komiksową „Pamiętny dzień 1921 roku”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie na krótką formę komiksową „Pamiętny dzień 1921 roku”, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Płockiej Galerii Sztuki, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących Płocką Galerię Sztuki.

Jednocześnie zostałam/em* poinformowana/y o tym, że:
Administratorem osobowych w Konkursie na krótką formę komiksową „Pamiętny dzień 1921 roku” jest: Płocka Galeria Sztuki, z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 36, 09-400 Płock, e-mail: biuro@plockagaleria.pl – tel. 024 364 60 40. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@plockagaleria.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres placówki z dopiskiem „IOD”.

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów Konkursu na krótką formę komiksową „Pamiętny dzień 1921”, a podanie ich jest dobrowolne. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu na krótką formę komiksową „Pamiętny dzień 1921 roku”. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

Oświadczam, że zostałam/em* poinformowana/y* o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu.

……………………………………………
          (miejscowość, data, podpis)

*niepotrzebne skreślić

Zobacz nasze wystawy

Galeria zdjęć

17 15 16 13 12 6

Zobacz więcej zdjęć

Obserwuj nas na bieżąco

Zapisz się do newslettera

© 2024 Płocka Galeria Sztuki. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Hedea.pl