Płocka Galeria Sztuki

Płocka Galeria SztukiAktualnościŚwiatło, przestrzeń, przekaz – warsztaty on-line

Światło, przestrzeń, przekaz – warsztaty on-line

Dla wszystkich chętnych, Płocka Galeria Sztuki przygotowała nową propozycję twórczych i kreatywnych działań on-line. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu dotacyjnego „Kultura w sieci” ze środków MKiDN, od 16 lipca na Facebooku Płockiej Galerii Sztuki będzie prowadzony cykl warsztatów plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Światło, przestrzeń, przekaz”. Poprowadzi je płocczanka dr Anna Krzemińska, absolwentka i pracownik naukowy ASP w Warszawie.

Projekt obejmuje cztery spotkania online, przybliżające zagadnienia m.in. z zakresu malarstwa, rysunku i historii sztuki, a także z tzw. psychologii twórczego oka. Każde z zajęć będzie składać się z dwóch części. W ramach wstępu zostaną omówione zagadnienia dotyczące podstawowych środków wyrazu artystycznego (plama, kreska, światło, kompozycja), techniki rysunkowe i malarskie, które dodatkowo zostaną poparte praktycznymi działaniami. Podczas spotkań będzie można m.in. dowiedzieć się, jakimi środkami najlepiej posługiwać się w budowaniu określonego nastroju lub ekspresji dzieła. Natomiast w drugiej części, analizie zostaną poddane wybrane prace z historii sztuki, pod kątem tematu, użytych technik malarskich czy informacji i historii, które pozwolą na lepsze poznanie i uwrażliwienie na wewnętrzną wartość prac. Ponadto, warsztaty mają zachęcić uczestników projektu „Światło, przestrzeń, przekaz” do rozwijania swoich umiejętności, tworzenia własnych prac plastycznych, pogłębiania wiedzy na temat sztuki i jej rozumienia, a także przyczynić się do czerpania z niej radości. Osoby zainteresowane konsultacją prac lub mające dodatkowe pytania, prosimy o kierowanie ich na adres mailowy: edukacja@plockagaleria.pl lub umieszczanie w komentarzach pod postami.

Podczas pierwszych zajęć online „Martwa natura – przedmiot i jego relacja z przestrzenią”, dostępnych na Facebooku i Youtubie od 16 lipca od godziny 12, analizie zostaną poddane zagadnienia: bryły, światłocienia, rodzajów kompozycji, plamy barwnej i linii, w oparciu o wybrane z historii sztuki przykłady, a także ukryte w nich znaki i symbole. Zapraszamy również do oglądania kolejnych odcinków: Pejzaż (6.08), Postać ludzka (7.09) i Tkanina orientalna: znak – rytm – ornament (24.09).

Artystka Anna Krzemińska w 2013 r. uzyskała dyplom magistra sztuki na Wydziale Architektury Wnętrz w Pracowni Malarstwa u prof. Pawła Michalaka i Pracowni Projektowania Wystaw Artystycznej u prof. Anny Sławkowskiej-Rode, jak również w Pracowni Tkaniny u prof. Doroty Grynczel na Wydziale Malarstwa. W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie kształcenia plastycznego w Studium Pedagogicznym przy Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie. W 2019 r. uzyskała stopień doktora na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie pod kierunkiem prof. Wojciecha Cieśniewskiego i uczestniczyła w trzymiesięcznej rezydencji artystycznej w Karnataka Chitrakala Parishath College of Fine Arts In Bangalore w Indiach, gdzie we współpracy z prof. Tejendrą Singh Baonim realizowała swój program dydaktyczny i badawczy „Przestrzeń-Sacrum-Sztuka”. Wcześniej, w 2010 roku brała udział w zajęciach „Cours de Civilisation Française de la Sorbonne” na paryskiej Sorbonie. W warszawskiej ASP pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz. Organizatorka wystaw w kraju i za granicą w ramach autorskiego programu wymiany pomiędzy jednostkami akademickimi oraz zagranicznych wyjazdów naukowych dla pracowników ASP w Warszawie. Uczestniczyła w wystawach krajowych i zagranicznych: w Polsce, Tajlandii, Indonezji, Malezji, Indiach i Chinach. Te obszary kulturowe są ważną inspiracją dla jej twórczości, bazującej na dialogu archetypów i symboli związanych z pierwiastkiem żeńskim w kulturach Wschodu i Zachodu. Swoje prace prezentuje również w Płockiej Galerii Sztuki podczas wystaw lokalnego środowiska plastycznego.

„Light, space, message” – online workshop

For all concerned, the Płock Gallery of Art has prepared a new proposal for creative online activities. Thanks to the funding received from the National Center for Culture, as part of the „Culture in the Web” subsidy program from the Ministry of Culture and National Heritage in Poland, a serie of art workshops for children, teenagers and adults „Light, space, message” will be run on July 16 on Płock Gallery of Art. It will be conducted by artist from Płock city, Dr. Anna Krzemińska, a graduate and teaching and research worker at the Academy of Fine Arts in Warsaw.

The project consists of four online meetings, about the issues including the field of painting, drawing and the art history, as well as so-called the psychology of creative eye. Each episode of the course will include two parts. As part of the introduction, issues related to basic means of artistic expression (stain, line, light, composition), drawing and painting techniques will be discussed, which will be additionally supported by practical actions. During the meetings participants will be able to learn which means are the best to build a specific mood or expression of an artwork. In the second part, selected masterpieces from art history will be analyzed in terms of the subject, painting techniques used, and information about the time and situation of creation of the works – that will allow better understanding and sensitivity to the internal value of the artwork. Additionally, the workshops will encourage the participants of the „Light, space, message” project to develop their skills, create their own artistic works, deepen knowledge about art and its understanding, as well as to contribute to enjoying it.

Persons interested in consulting their artworks or have additional questions, are pleased to direct them to the following e-mail address: education@plockagaleria.pl or insert them in the comments below the posts.

During the first online classes „Still life – the subject and its relation with space”, available on Facebook and Youtube from 16th July from 12 o’clock at noon (Central European Time), the following issues will be analyzed: solids, chiaroscuro, types of compositions, color stains and lines, based on selected from the history of art examples, as well as the signs and symbols hidden in them. We also invite you to watch the next episodes: Landscape (6.08), Human Figure (7.09) and Oriental textiles: sign – rhythm – ornament (24.09).

The artist Anna Krzemińska, in 2013 she obtained a master’s degree in art at the Faculty of Interior Design at the Painting Studio under the guidance of Prof. Paweł Michalak, the Studio of Exhibition Design under the guidance of Prof. Anna Sławkowska-Rode, as well as in Artistic Textiles Studio of Prof. Dorota Grynczel at the Faculty of Painting. In 2017 she completed postgraduate studies in the field of art education at the Pedagogical Studies at the Faculty of Visual Culture Management of the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 2019, she obtained a doctoral degree at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Warsaw under the guidance of Prof. Wojciech Cieśniewski. In the same year she participated in a three-month artistic residence at Karnataka Chitrakala Parishath College of Fine Arts in Bangalore in India, where in cooperation with prof. Tejendra Singh Baoni, she realized her didactic and research program „Space – Sacredness – Art”. Earlier, in 2010, she participated in the „Cours de Civilization Française de la Sorbonne” classes at the Sorbonne University in Paris. At the Academy of Fine Arts in Warsaw she works at the Faculty of Interior Design. She is an organizer of exhibitions in Poland and abroad as part of the author’s exchange program between academic units and foreign scientific journeys for the employees of the Academy of Fine Arts in Warsaw. She participated in domestic and foreign exhibitions: in Poland, Thailand, Indonesia, Malaysia, India and China. These cultural areas are an important inspiration for her work, based on the dialogue of archetypes and symbols associated with the female element in cultures of East and West. She also presents her works at the Płock Gallery of Art during exhibitions of the local artistic community.

Zobacz nasze wystawy

Galeria zdjęć

17 18 9 13 15 7

Zobacz więcej zdjęć

Obserwuj nas na bieżąco

Zapisz się do newslettera

© 2024 Płocka Galeria Sztuki. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Hedea.pl